جانِ شیفته 1

درخواست حذف این مطلب
نمیخواهم شوهر کنم .
من برای پیوند های انحصاری ساخته نشده ام ، شاید بگویی میلیون ها زن به همین راضی اند .
شاید بگویی من در جدی گرفتن موضوع مبالغه میکنم خب من اینم .
همه چیز را جدی میگیرم تا از بین نروم .
اگر خود را مجبور کنم بیش از آنچه باید از خودم مایه بگذارم آن وقت حس میکنم دارم خفه می شوم ؛ انگار که سنگی به گردنم بسته اند و در حال غرق شدنم .
پیوند های عاطفی-قراردادی مثل پیچک جنگلی که دور درخت پیچیده باشد ، انرژی مرا می مکند ؛
دیگر چیزی برای خودم نمی ماند ،
می کوشم مورد پسند طرف باشم و این پایان بدی دارد ؛ زیرا انسان اگر بیش از حد از و سرشت خود چشم بپوشد ، آرامش و احترام خود را از دست می دهد .